Kullanım ŞartlarıKullanım Koşulları Sözleşmesi

1. Taraflar, Konu ve Kapsam

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca 'eFaturaNoktası' olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde eFaturaNoktası'nı kullanmaktan vazgeçiniz. eFaturaNoktası sahibi, eFaturaNoktasın'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, eFaturaNoktası'nı ve eFaturaNoktası kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. eFaturaNoktası nın sahibi Abdi İpekçi Cad. No: 35 K:4 D: 7-8-9 Bayrampaşa İstanbul adresinde mukim, Bilgisan Bilgisayar ve Haberleşme Sistemleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Þti. Bundan böyle kısaca 'Bilgisan' olarak anılacaktır.

1.3. eFaturaNoktasın'da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde eFaturaNoktası'na erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu eFaturaNoktası Kullanım Koşulları Sözleşmesi 15.08.2014 tarihinde en son değişiklik yapılarak ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; eFaturaNoktası'nı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ayrıca, Bilgisan hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü Satış Sözleşmesi'nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. eFaturaNoktası: Bilgisan tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (online) ortamdan www.eFaturaNoktasi.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. Ziyaretçi: eFaturaNoktası'na çevrimiçi (online) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. İçerik: eFaturaNoktası'nda yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

3. Ziyaretçi Kullanım Koşulları ve Yükümlülükleri

3.1. Ziyaretçi yalnızca hukuka uygun amaçlarla eFaturaNoktası üzerinde işlem yapabilirler. Ziyaretçi'lerin, eFaturaNoktası dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.2. Ziyaretçi, eFaturaNoktası dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Bilgisan ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.3. Ziyaretçiler, eFaturaNoktası dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Bilgisan'ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.4. Bilgisan, eFaturaNoktası dahilinde sunulan hizmetleri ve eFaturaNoktası dahilinde erişilen İçerik'leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Bilgisan, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

3.5. eFaturaNoktası üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik'in Bilgisan'ın yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Bilgisan sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

3.6. GIB tarafından oluşturulan e-Fatura uygulama teknik mimarisinden kaynaklanan yeni güncellemeler ve hatalardan Bilgisan sorumlu değildir. Kullanıcılar eBillMaker güncellemelerini eFaturaNoktası sitesinden takip etmekle yükümlülerdir. Güncellemeler ile ilgili duyurular kayıtlı müşteri e-Posta'larına gönderilir.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu eFaturaNoktası dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu eFaturaNoktası'nın tüm elemanları Bilgisan'a ait ve/veya Bilgisan tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Ziyaretçiler, Bilgisan hizmetlerini, Bilgisan bilgilerini ve Bilgisan'ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Bilgisan'ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu 'Kullanım Koşulları' dahilinde Bilgisan tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Bilgisan'ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bilgisan işbu eFaturaNoktası Kullanım Koşulları, ve Gizlilik Politikası'ndan herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Bilgisan açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Bilgisan'ın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Bilgisan'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu eFaturaNoktası Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu eFaturaNoktası Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Yürürlülük ve Kabul

İşbu eFaturaNoktası Kullanım Koşulları Bilgisan tarafından eFaturaNoktası içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Ziyaretçiler, işbu sözleşme hükümlerini eFaturaNoktası nı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bilgisan, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek eFaturaNoktası üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.